księgi wieczyste

Czym są księgi wieczyste? Jakimi prawami rządzą się opisywane dokumenty? Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące ksiąg wieczystych.

Czym są księgi wieczyste?

Księga wieczysta to nic innego, jak dokument zawierający informacje dotyczące stanu prawnego danej nieruchomości, w tym dane właściciela, lokalizację wspomnianej nieruchomości, a także wiadomości uwzględniające powierzchnię, przeznaczenie czy też stan ustanowionych hipotek. Co istotne to fakt, iż każda nieruchomość musi posiadać odrębną księgę wieczystą. Nie jest więc możliwa sytuacja, w której jedna księga wieczysta zawiera informacje dotyczące dwóch nieruchomości.

W praktyce księgi wieczyste zakładane są dla nieruchomości:

  • gruntowych,
  • budynkowych,
  • lokalowych,
  • ograniczonych praw rzeczowych w tym własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Budowa księgi wieczystej

Każda księga wieczysta zbudowana jest według tego samego schematu i zawiera IV działy.

Dział I

W dziale I KW znajdziemy informacje dotyczące nieruchomości, w tym jej położenia, powierzchni czy też liczby pomieszczeń i kondygnacji. Poza tym w dziale I umieszczane są prawa przysługujące właścicielowi opisywanej nieruchomości, a więc zasady poruszania się po odrębnych działkach czy też korzystania z wydzielonych placów zabaw, boisk etc.

Dział II

W tej części KW zawarte są informacje wskazujące na właściciela bądź też wieczystego użytkownika nieruchomości dla której założona jest KW. Jeśli dana nieruchomość stanowi własność więcej niż jeden osoby, wówczas w dziale II zostanie również odnotowana informacja o wielkości udziałów wspomnianych posiadaczy.

Dział III

Dział III KW to – z punktu widzenia potencjalnego nabywcy nieruchomości – jedna z najważniejszych części opisywanego dokumentu. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj umieszczone są informacje o obciążeniach ciążących na nieruchomości oraz prawach posiadanych przez firmy przesyłowe. Co jednak najważniejsze to fakt, iż właśnie w dziale III znajdują się dane dotyczące ewentualnej egzekucji z nieruchomości.

Dział IV

Kolejnym, bardzo ważnym działem KW jest dział IV. Tutaj bowiem przyszły właściciel nieruchomości znajdzie wiadomości dotyczące ewentualnych obciążeń hipotecznych, w tym informacje o wysokości wspomnianego obciążenia, a nawet waluty, w jakiej zostało ono zaciągnięte.

Zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych

Wszystkie księgi wieczyste funkcjonują zgodnie z trzema zasadami:

  • Zasadą jawności

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami dostęp do KW jest jawny, co oznacza, że każdy może zapoznać się z ich treścią.

  • Zasadą domniemania zgodności wpisów z rzeczywistym stanem prawnym

Odgórnie zakłada się, iż wpisy poczynione w KW są zgodne ze stanem rzeczywistym.

  • Rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych

Jeśli okaże się, że treść KW nie jest zgodna ze stanem faktycznym, wówczas – powołując się na wspomniane, błędne informacje – mamy szansę na uznanie zawartej uprzednio umowy za nieważną.

Księga wieczysta to jeden z najważniejszych – jeśli nie najważniejszy – dokument, zawierający informacje na temat konkretnej nieruchomości. Realne przykłady KW wraz z interpretacją zawartych w nich przepisów znajdziesz na stronie Ksiegiwieczyste.edu.pl.

Foto: Fotolia